Algemene voorwaarden

Welkom bij Royal Enterprise Transport BV. Lees de volgende algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruikmaakt van onze transport- en logistieke diensten. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met deze voorwaarden.

1. Definities

  • Royal Enterprise Transport BV: Verwijst naar het transportbedrijf en de logistieke dienstverlener met geregistreerde kantoren en bedrijfsactiviteiten zoals beschreven in de officiĆ«le registratiedocumenten.
  • Klant: Verwijst naar de persoon, organisatie of entiteit die gebruikmaakt van de diensten van Royal Enterprise Transport BV.

2. Dienstverlening

2.1 Transport en Logistieke Diensten: Royal Enterprise Transport BV verplicht zich tot het leveren van transport- en logistieke diensten zoals overeengekomen met de klant.

2.2 Verplichtingen van de Klant: De klant verbindt zich ertoe accurate en volledige informatie te verstrekken met betrekking tot de te leveren goederen en benodigde diensten.

3. Tarieven en Betaling

3.1 Tarieven: De tarieven voor de diensten van Royal Enterprise Transport BV worden bepaald op basis van de overeengekomen voorwaarden. Eventuele extra kosten worden duidelijk gecommuniceerd.

3.2 Betaling: Betaling dient te geschieden volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden. Bij niet-tijdige betaling behoudt Royal Enterprise Transport BV zich het recht voor om verdere dienstverlening op te schorten.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Aansprakelijkheid Royal Enterprise Transport BV: Royal Enterprise Transport BV is aansprakelijk voor schade aan de goederen die tijdens het transport optreedt, behoudens in gevallen van overmacht.

4.2 Beperking van Aansprakelijkheid Klant: De klant is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste of onvolledige informatie met betrekking tot de te leveren goederen.

5. Overmacht

Royal Enterprise Transport BV is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van verplichtingen als gevolg van overmacht, waaronder maar niet beperkt tot natuurrampen, stakingen, oorlogshandelingen, en andere onvoorziene omstandigheden.

6. Klachtenprocedure

Klachten met betrekking tot de geleverde diensten moeten na levering schriftelijk worden gemeld aan Royal Enterprise Transport BV.

7. Toepasselijk recht en Geschillen

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Royal Enterprise Transport BV is gevestigd.

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door en neem contact met ons op als u vragen heeft. Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met deze voorwaarden.

Voor vragen of opmerkingen over onze algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via info@royalenterprise.nl.

Dank u voor het kiezen van Royal Enterprise Transport BV.